Logistické a konsignačné centrum Zohor

Daná lokalita bola investorom vybraná za účelom vybudovania centra logistiky a konsignácie s vybavenosťou a službami pre prechodné ubytovanie v súlade s územným plánom obce. Po analytickom posudzovaní územia a zvažovaní možnosti jeho využitia spoločnosť zohľadnila hlavne blízkosť priemyselno – logistických parkov a výborná dopravná dostupnosť cestou 1105  a cestou 2, z diaľnice D2 /zjazd Lozorno/. Vzdialenosť územia od diaľnice D2 je cca 1,5km. Riešené územie pre Logistické a konsignačné centrum Zohor predstavuje plochu o výmere cca 11ha.

 • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
 • zámer: logistický park
 • činnosť: akvizícia územia, projekcia

Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

 • umiestnenie: Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda
 • zámer: obytný súbor
 • činnosť: akvizícia územia, projekcia

Návrh riešeného územia vychádza z požiadaviek územnoplánovacej informácie vydanej obcou na základe platného územného plánu obce Hviezdoslavov. Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Na juhovýchodnej strane je územie ohraničené komunikáciou triedy II/503, na ktorú sa vytvorená obytná zóna bude napájať. Táto komunikácia navzájom prepája smery Senec a Šamorín, pričom Šamorín leží v dostupnej vzdialenosti 5 km juhozápadne od navrhovanej obytnej zóny. V smere na Šamorín je vo výstavbe rýchlostná komunikácia R7, na ktorej otvorenú časť je v súčasnosti možné sa napojiť v úseku Holice Dunajská Lužná, čo výrazne zlepšuje dostupnosť hlavného mesta Bratislavy.

Princíp urbanistickej koncepcie vychádza z možnosti napojenia budúcej obytnej zóny na dopravnú a technickú infraštruktúru, ako aj z výhľadového prepojenia obytnej zóny so zastavaným územím obce pomocou predĺženia navrhovanej prístupovej komunikácie kategórie C 3. Predpokladá sa tiež napojenie tejto komunikácie na ďalšie rozvojové územia do budúcnosti. Samotné územie obytnej zóny je dopravne riešené s ohľadom na maximálnu možnosť ukľudnenia automobilovej dopravy pomocou jednosmerných komunikácii s minimalizovaním počtu vjazdov do územia.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien. Osadenie jednotlivých objektov na vytvorených parcelách je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou , v zásade tak, aby bol vždy dodržaný odstup min 2m od hranice pozemku a min 7 m medzi fasádami s oknami obytných miestností. Vstupy do objektov samostatne stojacich rodinných domov sú situované zo strany ulice, oddelené od verejnej komunikácie oplotením so vstupnou bránkou. Vstupy do združených rodinných domov reťazovej zástavby sú situované z uličnej strany priamo bez oplotenia, prechod do záhradnej časti je vytvorený cez bránku v prístavbách spájajúcich jednotlivé rodinné domčeky.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri (1.p.p.) a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach ukončených plochou strechou. Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov.

Polyfunkčné objekty – Logistické a konsignačné centrum

Hlavnou funkciou objektov je prechodné ubytovanie. Doplnkovou funkciou je prenajímateľný priestor s možnosťou využitia ako služby, obchod alebo iná doplnková funkcia k hlavnej funkcii ubytovania. Všetky tri polyfunkčné objekty sú identické.

Hlavné vstupy do objektov sa nachádzajú zo strany parkovísk z južnej strany objektu.

Jedná sa o  štvorpodlažnú stavbu s plochou strechou bez podpivničenia, na jednoduchom obdĺžnikovom pôdoryse 56,9*15,1m. Zo západnej strany je k objektu pristavané ľahké oceľové evakuačné schodisko.

Na 2 – 4 nadzemnom podlaží sú situované ubytovacie kapacity tvorené samostatnými ubytovacími bunkami s dvoma izbami a jedným hygienickým zariadením. Kapacita jednotlivých buniek je 4-5 samostatných lôžok. Na každom podlaží je situovaný blok kuchyniek s možnosťou prípravy jedla, práčovňa, miestnosti pre upratovanie.

Na 1. nadzemnom podlaží je umiestnený vstup do objektu, zázemie recepcie s technickým zariadením, ubytovacie bunky a samostatný multifunkčný priestor s možnosťou variabilného funkčného vybavenia, určený k prenájmu.

1.nadzemné podlažie 

Dispozíciu na tomto podlaží bude tvoriť vstupná hala (hlavný vstup do ubytovne) s recepciou, s jej zázemím, predsieňou a WC a schodiskový priestor s 2-ramenným schodiskom, ktoré bude vertikálne komunikačne navzájom spájať všetky podlažia ubytovne. Na podlaží sa nachádza tiež 12 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, blok kuchynky a práčovne so sociálnym zázemím, sklad čistého a sklad špinavého prádla, priestory pre správu a údržbu ubytovne, miestnosť upratovačky všetko prístupné zo spoločnej chodby a priestor s možnosťou umiestnenia samostatnej menšej doplnkovej prevádzky – služby, obchod.

 

2. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, šatňa pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

3. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, denná miestnosť pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

4. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad čistého prádla, NTL plynová kotolňa a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

V ubytovni je celkovo navrhnutých 57 ubytovacích buniek.

Projektové riešenie uvažuje s tým, že v každej ubytovacej bunke na 1.NP a 2.NP bude ubytovaných 5 osôb, na 3.NP a 4.NP vždy 4 osoby. Celkovo môže byť v ubytovni ubytovaných 255 osôb.

 

Kaštieľ OKOLIČNÉ – historický objekt v Liptovskom Mikuláši

Objekt prešiel prestavbami v rôznych historických obdobiach od 17 storočia po súčasnosť a je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. K budove kaštieľa so štyrmi nadzemnými  a  jedným podzemným podlažím prináleží areál s celkovou výmerou 15.261m2 s udržiavaným parkom s hodnotnými drevinami  a obslužným objektom v podobe správcovského domu.

GAL_3601

Nehnuteľnosť sa nachádza  na rovinatom, oplotenom a udržiavanom pozemku v turisticky vyhľadávanej oblasti s výbornou dopravnou dostupnosťou  a výhľadom na Nízke aj Vysoké Tatry.

Okres: Liptovský Mikuláš, Vzdialenosť od Bratislavy: 289km, Vzdialenosť od Žiliny: 90km

Výmera podlaží hlavného objektu: 2 173 m2, čistá úžitková plocha: 1385m2,  Obstavaný priestor stavby kaštieľa: 7363m3, Výmera pozemkov spolu: 15 261m2

Súčasný kaštieľ je blokovou stavbou obdĺžnikového pôdorysu, s dvomi plnohodnotnými poschodiami a podkrovím s manzardovou strechou, značná časť objektu je podpivničená. Na všetkých štyroch nárožiach v I. poschodí vystupujú valcové arkiere na konzolách, pravouhlé drevené okná na prízemí a v I. poschodí majú kamenné šambrány s lištou, s profilovou nadokennou a podokennou rímsou.

Stred dispozície budovy tvorí renesančná výstupná sieň, z ktorej sú sprístupnené miestnosti prízemia a schodiskom vyššie podlažia. Miestnosti prízemia sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, s profilovanými štukovými hrebienkami. Na ploche klenby sú rozmiestnené hrebienkové štukové rámy v podobe zrkadiel. Na 1. a 2. poschodí sú rovné stropy. Všetky omietky v objekte sú nové po rekonštrukcii vrátane izolácií a inštalácií.

Objekt je postavený na kamenných základoch, bez známok zemnej vlhkosti po komplexnej rekonštrukcii s aplikáciou obvodovej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované, masívne z pieskovcového kameňa hr. 75 -110cm, stropy v suteréne a na prvom nadzemnom podlaží sú klenbové pôvodné, opravené v roku 1984, stropy nad druhým podlažím z oceľových valcovaných „I“ nosníkov, širokými ohýbanými oceľovými profilmi s perlitobetónom, nad tretím podlažím z oceľových nosníkov s keramickými vložkami HURDIS, v jednej miestnosti na treťom podlaží je drevený trámový strop vzhľadovo upravený.

Strecha je valbová väznicová, krytina z medeného plechu, schodisko je železobetónové v súčasnosti s povrchom z cementového poteru. Všetky podlažia sú prepojené výťahovou šachtou. Pivničné priestory, rozdelené do troch prepojených miestností a môžu slúžiť ako reštauračná časť.

Okná sú nové,  drevené, s dvojitým vákuovým zasklením, vstupné vráta kovové. Interiérové dvere sú nevyhotovené. Podlahy v budove sú v súčasnosti nevyhotovené, s výnimkou podláh z novej keramickej dlažby v  18 kúpeľniach v ubytovacej časti na druhom a treťom podlaží. Kúpeľne v ubytovacej časti sú obložené keramickým obkladom osadené oceľovými bielymi vaňami a obložené novým gresovým keramickým obkladom. Hygienické priestory na I. NP vrátane priestorov kuchyne sú bez vybavenia.

Vykurovanie budovy je ústredné teplovodné prostredníctvom oceľových doskových radiátorov. Zdroj vykurovania a teplej úžitkovej vody nie je vyhotovený. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Všetky obytné priestory sú vybavené novými slaboprúdovými káblovými rozvodmi pre reguláciu vykurovania jednotlivých miestností z jedného centra, telefonického resp. internetového pripojenia a televíznych káblových rozvodov. Budova má funkčné bleskozvody a klampiarske konštrukcie z medeného plechu. Komínové telesá prešli rekonštrukciou a sú vybavené  nerezovou vložkou.

Vonkajšia omietka je vápenná hladká, vo výške prízemia so sanačným jadrom, vnútorné omietky sú taktiež hladké, na 2. a 3.nadzemnom podlaží s termoizolačným jadrom hr. 30mm.

http://www.okolicne.com

Rodinné domy Stupava – Zadná ul. – II.etapa

17 rodinných domov, každý s vlastnou záhradou a parkovaním pre 2 automobily v pokojnom  prostredí v slepej ulici  v novej obytnej zóne  Stupave.

www.viladomystupava.sk

Rodinné domy, každý so samostatným vchodom na vlastnom pozemku, parkovaním pre 2 autá a vlastnou záhradou sú integrované formou dvoch resp. troch  susediacich rodinných domov do jedného harmonického celku prirodzene zapadajúceho do prostredia v ľahko dostupnej lokalite s vysokou úrovňou bezpečnosti, komfortu a príjemným okolím.

Rodinný dom s orientáciou obývacích priestorov na slnečnú južnú stranu ako holodom alebo s možnosťou kompletného dokončenia v štandarde z tradičných kvalitných materiálov (pálená tehla, škridla) s podlahovým kúrením v celom obytnom priestore s vlastným plynovým kotlom a ohrevom TÚV, s oknami a dverami z moderných materiálov, akustickými oddeľovacími priečkami pre vysoký akustický komfort bývania, zateplením objektu v hrúbke 12/14 cm pre tepelnú pohodu v lete aj v zime, kompletnou elektroinštaláciou vrátane prípravy na vonkajšie záhradné spotrebiče, dláždenými prístupovými a parkovacími plochami, pripojením na všetky IS.

Stavebne aj akusticky sú celky vzájomne oddelené až po úroveň strechy, čím bytová jednotka okrem základnej úžitkovej plochy disponuje pod strechou veľkorysým úložným priestorom prístupným výlezom na chodbe na 1. poschodí, ako aj uzavretou komorou v priestore pod schodiskom.

Celková výmera podlahovej plochy rodinného domu bez terasy predstavuje 93,56 m2, podlahová plocha dláždenej terasy predstavuje 15,2m2, spolu  108,76 m2

Štandardy bytu − viladomu

Tradičné materiály v kvalitnom prevedení za korektné ceny

Rodinný dom bude v čase uzavretia Kúpnej zmluvy v prevedení HOLOBYT s možnosťou dokončenia štandardu s nasledujúcimi prvkami:

Základy domu:

 • založený na plošných základových pásoch z prostého betónu, šírky 500 mm
 • podkladový betón je hr. 150 mm, štrkopieskový násyp hr. 100 mm
 • izolácia proti zemnej vlhkosti z lepenky, lepená na podkladový betón s penetračným náterom

Nosný systém:

 • zvislé obvodové murivo nosné z tehál pálených PROFIBLOK brus hr. 300 mm,
 • vnútorné nosné murivo Profiblok Brus 240 mm
 • vnútorné murivo Profiblok Brus 115 a 175 mm

Stropy:

 • nad 1.NP monolitická železobetónová stropná doska hr. 160 mm
 • nad 2.NP drevená pomocná konštrukcia so zaveseným SDK podhľadom + tepelná izolácia ISOVER 2×100 mm

Strešná konštrukcia:

 • lepený väzníkový krov
 • strešná krytina TERRAN Danubia CS s poistnou hydroizoláciou

Schodisko:

 • monolitické železobetónové
 • ramená tvorené zalomenými doskami s vybetónovanými stupňami schodov

Povrchové úpravy vonkajších stien:

 • vonkajšie zateplenie polystyrén hr. 120 a 140 mm
 • fasáda silikónová, hr. 1,5 mm

Úprava povrchov interiérov:

 • vápenno-cementová omietka s bielym náterom

Výplne otvorov a parapety:

 • okná a dvere v obvodovej konštrukcii navrhnuté z KBE-70 (systém s uzatvorenými oceľovými profilmi, na dverách je použitý oceľový profil o hrúbke 3mm) s kovaním ROTO-NT
 • termoizolačné trojsklo bezfarebné
 • parapety vonkajšie hliníkové vo farbe okien, vnútorné plastové biele

Obklady a dlažba:

 • keramická dlažba a obklady nie sú predmetom prevedenia

Vykurovanie :

 • vykurovanie teplovodné podlahové z plastohliníku. v celej bytovej jednotke
 • vlastný plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom na ohrev TUV

Vodoinštalácia a zariaďovacie predmety:

 • rozvody teplej a studenej vody, izolované tepelnou izoláciou
 • osadené splachovacie nádržky pre závesné WC (GEBERIT)
 • stavba je napojená na verejný vodovod DN 32 cez spoločnú vodomernú šachtu, v ktorej je osadený vodomer pre dom samostatne.

Elektroinštalácia:

 • kompletný rozvod elektroinštalácie, vrátane vypínačov, zásuviek, domového rozvádzača, telefónu, TV rozvodu a bleskozvodu.
 • vedený pod omietkou resp. v podlahe. Zásobovanie RD je riešené pripojením na jestvujúcu prípojku podzemným káblom cez skriňu s ukončením v rozvádzači, ktorý je osadený v oplotení domu od ulice.
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre bytovú jednotku samostatne
 • elektrická prípojka na práčku, elektrický sporák a digestor
 • predpríprava trubkovaním pre pevnú telefónnu linku + 1ks zásuvka na telefón
 • predpríprava trubkovaním pre televíziu + 1x televízna zásuvka v obývacej izbe + príprava trubkovaním pre káblové zvody zo strechy
 • domový zvonček, zásuvka na terase

Kanalizácia:

 • z plastových kanalizačných rúr z PVC DN 160, uložené v drážkach v murive a pod podlahou
 • vyvedenie kanalizácie je riešené do obecnej kanalizačnej siete

Plynoinštalácia:

 • STL prípojky plynu DN 25 privedené na hranicu pozemkov jednotlivých domov
 • plynomery umiestnené v skrinkách

Ostatné:

 • Oplotenie pozemku pletivové – poplastovaná pozinkovaná oceľ, farba zelená tmavá
 • Povrchová úprava spevnených plôch (terasa, parkovanie): dlažba resp. tvárnice betónové sivé
 • Terénne práce v rozsahu vyrovnania nivelity pozemku do výšky 0,0 objektu -20 cm
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre každú jednotku samostatne
 • Poštové schránky
 • Centrálne stojisko pre odpadkové koše
 • Vyhradené spoločné parkovanie pre návštevy nad rámec vlastných parkovacích miest
 • Možnosť dodávky štandardu na kľúč za zvýhodnených  podmienok

Predmetom prevedenia  Rodinného domu nie sú podlahové krytiny, dlažby, vnútorné dvere, zárubne, obklady, sanita, svietidlá, kuchynská linka, zriaďovacie predmety a podobne.

Občianska vybavenosť mestečka Stupava je na vysokej úrovni. V meste sa nachádza materská škôlka, základná škola, umelecká základná škola, obchody, trh, reštaurácie, banky, lekáreň, zdravotné stredisko, pošta, športoviská, detské ihriská, pešia zóna, príjemné posedenia v prírodnom prostredí. Prostredie je spojením kvality bývania v krásnom prostredí s dostupnosťou služieb mesta, ktoré je na dosah. Na svoje si prídu milovníci prírody, turisti ( hrad Pajštún, rybníky, lesy, huby ), cyklistom sú k dispozícii cyklotrasy vedúce zo Stupavy nivou rieky Moravy až do Rakúska, do Karpát či do Bratislavy.

www.viladomystupava.sk