We found 0 results. View results
Your search results

Obytný súbor TULIP

Realizácia

2022

Lokalita

Informácie o projekte

Územie obytného súboru je navrhované na voľných pozemkoch, nadväzujúcich na existujúcu zástavbu rodinných domov. Prístup do areálu je po existujúcej miestnej komunikácii. Riešené územie je vedené ako poľnohospodárska orná pôda. Poľnohospodárske využívanie v súčasnosti nie je žiaduce z dôvodu iných záujmov vlastníka s funkčným využitím tohto územia v súlade s platným ÚPN obce. Riešené územie je rovinaté, nenachádzajú sa na ňom žiadne inžinierske siete ani iné prekážky, ktoré by bránili jeho budúcemu využitiu.  Návrh nepôsobí rušivo na charakter okolitej zástavby, naopak vhodne ho dopĺňa a vytvára podmienky pre  ďalšie výhľadové rozšírenie obytného územia obce.

Objekty rodinných domov sú navrhnuté ako dvojpodlažné s plochou strechou bez podpivničenia. V každom rodinnom dome sú situované dve samostatné 4-izbové bytové jednotky s nasledovnou dispozíciou: Cez zádverie sa vstupuje do obývacej izby s kuchyňou a jedálňou s výstupom na terasu. Súčasťou dispozície 1.NP je aj sociálne zázemie. Na 2.NP sa nachádzajú dve detské izby, spálňa rodičov, kúpeľňa a šatník. Pod schodiskom je vytvorený úložný priestor.

Návrh rieši funkčné využitie územia pre bývanie v rodinných domoch podľa schváleného zadania. Hmotové a priestorové riešenie lokality sa prispôsobuje mierke existujúcej zástavby.  Zhodnocuje územie pre dvojpodlažnú zástavbu formou 12 samostatne stojacich rodinných domov , max. výšková hladina navrhovaných objektov RD je 2 nadzemné podlažia plus podkrovie resp. ustúpené, polovičné podlažie. Riešená lokalita nadväzuje na existujúcu a navrhovanú zástavbu obce,  charakterizovanú najmä nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov. Návrh riešenia využíva možnosti dopravného napojenia lokality na nadradený komunikačný systém cez existujúcu miestnu komunikáciu. Dopravné napojenie všetkých objektov je riešené z novo navrhovanej dvojsmernej miestnej komunikácie, resp. v polovici riešeného územia je vytvorený jednosmerný dopravný okruh. 

  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie