Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo súčasného zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Medzi benefity pre obec a jej obyvateľov, ako aj pre budúce generácie, patrí predovšetkým materská škôlka, verejný park, cyklotrasa, okrem pitného aj úžitkový vodovod, líniová zeleň a hlavne ucelený presvetlený koncept zástavby s primerane veľkými zelenými plochami

Vychádzajúc z daností prostredia a z regulatív územného plánu rieši návrh umiestnenie objektov základnej občianskej vybavenosti na ploche pri vstupe do územia, čím sa vytvára prirodzené oddelenie obytnej zóny od hlavnej cestnej komunikácie. Samotná obytná časť územia je zónovaná na parcely združených rodinných domov, ktoré sú situované po obvode obytného súboru pri hlavných obslužných komunikáciách; a parcely samostatne stojacich rodinných domov, ktoré sú situované vo vnútri územia a sú prístupné jednosmernými komunikáciami, čím sa dosiahne vytvorenie kľudnej vnútornej obytnej zóny rodinných domov.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien.

Celkovo navrhované riešenie vytvára charakter vidieckeho prostredia nízkopodlažnej zástavby rodinných domov s ukľudnenými komunikáciami bohatými na výsadbu verejnej zelene doplnenú zeleňou súkromných záhrad. Vytvorením jednotného priehľadného typu oplotenia medzi záhradami bude umožnené maximálne použitie výsadbových bariér medzi jednotlivými pozemkami,  a zamedzí sa svojvoľnej výstavbe vysokých betónových múrov.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty a 1 objekt predajne. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri, nebytový priestor s predpokladanou funkciou materskej školy a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach v oboch objektoch ukončených plochou strechou.

Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov, pri jednom z objektov bude zeleň oplotená pre účely exteriéru materskej školy.

Objekt predajne s odbytovou plochou do 1000 m² je jednopodlažný, ukončený plochou strechou, zásobovanie bude riešené len malými zásobovacími autami.