We found 0 results. View results
Your search results

Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

Realizácia

2021

Lokalita

Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda

Informácie o projekte

Návrh riešeného územia vychádza z požiadaviek územnoplánovacej informácie vydanej obcou na základe platného územného plánu obce Hviezdoslavov. Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Na juhovýchodnej strane je územie ohraničené komunikáciou triedy II/503, na ktorú sa vytvorená obytná zóna bude napájať. Táto komunikácia navzájom prepája smery  Senec a Šamorín, pričom Šamorín leží v dostupnej vzdialenosti 5 km juhozápadne od navrhovanej obytnej zóny. V smere na Šamorín je vo výstavbe rýchlostná komunikácia R7, na ktorej otvorenú časť je v súčasnosti možné sa napojiť v úseku Holice Dunajská Lužná, čo výrazne zlepšuje dostupnosť hlavného mesta Bratislavy.

Princíp urbanistickej koncepcie vychádza z možnosti napojenia budúcej obytnej zóny na dopravnú a technickú infraštruktúru, ako aj z výhľadového prepojenia obytnej zóny so zastavaným územím obce pomocou predĺženia navrhovanej prístupovej komunikácie kategórie C 3. Predpokladá sa tiež napojenie tejto komunikácie na ďalšie rozvojové územia do budúcnosti. Samotné územie obytnej zóny je dopravne riešené s ohľadom na maximálnu možnosť ukľudnenia automobilovej dopravy pomocou jednosmerných komunikácii s minimalizovaním počtu vjazdov do územia.

Osadenie jednotlivých objektov na vytvorených parcelách je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou , v zásade tak, aby bol vždy dodržaný odstup min 2m od hranice pozemku a min 7 m medzi fasádami s oknami obytných miestností. Vstupy do objektov samostatne stojacich rodinných domov sú situované zo strany ulice, oddelené od verejnej komunikácie oplotením so vstupnou bránkou. Vstupy do združených rodinných domov reťazovej zástavby sú situované z uličnej strany priamo bez oplotenia, prechod do záhradnej časti je vytvorený cez bránku v prístavbách spájajúcich jednotlivé rodinné domčeky.

Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo súčasného zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Medzi benefity pre obec a jej obyvateľov, ako aj pre budúce generácie, patrí predovšetkým priestor pre vzdelávanie navrhnutý na prízemí bytového domu, verejný park, cyklotrasa, okrem pitného aj úžitkový vodovod, líniová zeleň a hlavne ucelený presvetlený koncept zástavby s primerane veľkými zelenými plochami
 
Vychádzajúc z daností prostredia a z regulatív územného plánu rieši návrh umiestnenie objektov základnej občianskej vybavenosti na ploche pri vstupe do územia, čím sa vytvára prirodzené oddelenie obytnej zóny od hlavnej cestnej komunikácie. Samotná obytná časť územia je zónovaná na parcely združených rodinných domov, ktoré sú situované po obvode obytného súboru pri hlavných obslužných komunikáciách; a parcely samostatne stojacich rodinných domov, ktoré sú situované vo vnútri územia a sú prístupné jednosmernými komunikáciami, čím sa dosiahne vytvorenie kľudnej vnútornej obytnej zóny rodinných domov.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 3 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov, spolu 105 samostatných rodinných domov. Všetky typy domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien.

Celkovo navrhované riešenie vytvára charakter vidieckeho prostredia nízkopodlažnej zástavby rodinných domov s ukľudnenými komunikáciami bohatými na výsadbu verejnej zelene doplnenú zeleňou súkromných záhrad. Vytvorením jednotného priehľadného typu oplotenia medzi záhradami bude umožnené maximálne použitie výsadbových bariér medzi jednotlivými pozemkami, a zamedzí sa svojvoľnej výstavbe vysokých betónových múrov.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty spolu s 28 bytmi, nebytovými priestormi a 1 samostatne stojaci objekt predajne potravín. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri, nebytový priestor s predpokladanou funkciou vzdelávacieho centra a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach v oboch objektoch ukončených plochou strechou.

Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov, pri jednom z objektov bude zeleň oplotená pre účely exteriéru vzdelávacieho centra.

Objekt predajne s odbytovou plochou do 1000 m² je jednopodlažný, ukončený plochou strechou, zásobovanie bude riešené prioritne malými zásobovacími autami.

  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie