Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

Informácie o projekte

  • Realizácia

    2021

  • Kategória

    Inžinierska činnosť, Projekty

  • umiestnenie: Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda
  • zámer: obytný súbor
  • činnosť: akvizícia územia, projekcia

Návrh riešeného územia vychádza z požiadaviek územnoplánovacej informácie vydanej obcou na základe platného územného plánu obce Hviezdoslavov. Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Na juhovýchodnej strane je územie ohraničené komunikáciou triedy II/503, na ktorú sa vytvorená obytná zóna bude napájať. Táto komunikácia navzájom prepája smery Senec a Šamorín, pričom Šamorín leží v dostupnej vzdialenosti 5 km juhozápadne od navrhovanej obytnej zóny. V smere na Šamorín je vo výstavbe rýchlostná komunikácia R7, na ktorej otvorenú časť je v súčasnosti možné sa napojiť v úseku Holice Dunajská Lužná, čo výrazne zlepšuje dostupnosť hlavného mesta Bratislavy.

Princíp urbanistickej koncepcie vychádza z možnosti napojenia budúcej obytnej zóny na dopravnú a technickú infraštruktúru, ako aj z výhľadového prepojenia obytnej zóny so zastavaným územím obce pomocou predĺženia navrhovanej prístupovej komunikácie kategórie C 3. Predpokladá sa tiež napojenie tejto komunikácie na ďalšie rozvojové územia do budúcnosti. Samotné územie obytnej zóny je dopravne riešené s ohľadom na maximálnu možnosť ukľudnenia automobilovej dopravy pomocou jednosmerných komunikácii s minimalizovaním počtu vjazdov do územia.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien. Osadenie jednotlivých objektov na vytvorených parcelách je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou , v zásade tak, aby bol vždy dodržaný odstup min 2m od hranice pozemku a min 7 m medzi fasádami s oknami obytných miestností. Vstupy do objektov samostatne stojacich rodinných domov sú situované zo strany ulice, oddelené od verejnej komunikácie oplotením so vstupnou bránkou. Vstupy do združených rodinných domov reťazovej zástavby sú situované z uličnej strany priamo bez oplotenia, prechod do záhradnej časti je vytvorený cez bránku v prístavbách spájajúcich jednotlivé rodinné domčeky.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri (1.p.p.) a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach ukončených plochou strechou. Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov.