Bytový dom, Podniková ul.

V atraktívnej lokalite bratislavského Nového mesta na dnešnej Podnikovej ulici sme navrhli projekt moderného 8-podlažného bytového domu s 80 bytovými jednotkami, bezproblémovým parkovaním pre 99 automobilov na vlastnom pozemku, komunitnou záhradou a altánkom s lavičkami vo vnútrobloku so zeleňou.

Bytový dom je riešený ako dvojsekciový, tvorený jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami, ukončený plochou strechou.

Podzemné podlažie je riešené ako uzavreté parkovisko s napojením – vjazdom odkrytou rampou na cestnú komunikáciu Podnikovej ulice. Na podzemnom podlaží je situovaných 54 parkovacích miest a vstupy do jednotlivých sekcii bytového domu s výťahom a schodiskom.

Vstup do objektu je zabezpečený v úrovni 1.nadzemného podlažia ako bezbariérový, každá sekcia má samostatný vchod. Vstupné priestory zahŕňajú komunikačné časti, miestnosti elektromerov a zázemie pre upratovanie. V sekcii A1 je situovaný jeden priestor spoločnej miestnosti pre obyvateľov bytového domu. V sekcii A2 sa nachádza technické zázemie – odovzdávacia stanica tepla, a tiež jeden spoločný priestor pre obyvateľov bytového domu.

Nadzemné podlažia sú riešené ako 2 a 3 izbové byty prístupné zo schodiskového priestoru s výťahom.

Logistické centrum Zohor

Lokalita bola investorom vybraná ako strategická z hľadiska polohy, možností rozvoja a ideálneho dopravného napojenia ako cestnou, tak aj železničnou dopravou, za účelom vybudovania centra logistiky a konsignácie s vybavenosťou a službami pre prechodné ubytovanie v súlade s územným plánom obce. Po analytickom posudzovaní územia a zvažovaní možnosti jeho využitia spoločnosť zohľadnila hlavne blízkosť priemyselno – logistických parkov a výborná dopravná dostupnosť cestou 1105  a cestou 2, z diaľnice D2 /zjazd Lozorno/. Vzdialenosť územia od diaľnice D2 je cca 1,5km. Riešené územie pre Logistické a konsignačné centrum Zohor predstavuje plochu o výmere cca 11ha.

 • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
 • zámer: logistický park
 • činnosť: akvizícia územia, financovanie projektu, projekcia pre UR, DSP pre infraštruktúru, inžinierska činnosť

Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

 • umiestnenie: Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda
 • zámer: obytný súbor
 • činnosť: akvizícia územia, projekcia

Návrh riešeného územia vychádza z požiadaviek územnoplánovacej informácie vydanej obcou na základe platného územného plánu obce Hviezdoslavov. Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Na juhovýchodnej strane je územie ohraničené komunikáciou triedy II/503, na ktorú sa vytvorená obytná zóna bude napájať. Táto komunikácia navzájom prepája smery Senec a Šamorín, pričom Šamorín leží v dostupnej vzdialenosti 5 km juhozápadne od navrhovanej obytnej zóny. V smere na Šamorín je vo výstavbe rýchlostná komunikácia R7, na ktorej otvorenú časť je v súčasnosti možné sa napojiť v úseku Holice Dunajská Lužná, čo výrazne zlepšuje dostupnosť hlavného mesta Bratislavy.

Princíp urbanistickej koncepcie vychádza z možnosti napojenia budúcej obytnej zóny na dopravnú a technickú infraštruktúru, ako aj z výhľadového prepojenia obytnej zóny so zastavaným územím obce pomocou predĺženia navrhovanej prístupovej komunikácie kategórie C 3. Predpokladá sa tiež napojenie tejto komunikácie na ďalšie rozvojové územia do budúcnosti. Samotné územie obytnej zóny je dopravne riešené s ohľadom na maximálnu možnosť ukľudnenia automobilovej dopravy pomocou jednosmerných komunikácii s minimalizovaním počtu vjazdov do územia.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien. Osadenie jednotlivých objektov na vytvorených parcelách je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou , v zásade tak, aby bol vždy dodržaný odstup min 2m od hranice pozemku a min 7 m medzi fasádami s oknami obytných miestností. Vstupy do objektov samostatne stojacich rodinných domov sú situované zo strany ulice, oddelené od verejnej komunikácie oplotením so vstupnou bránkou. Vstupy do združených rodinných domov reťazovej zástavby sú situované z uličnej strany priamo bez oplotenia, prechod do záhradnej časti je vytvorený cez bránku v prístavbách spájajúcich jednotlivé rodinné domčeky.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri (1.p.p.) a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach ukončených plochou strechou. Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov.

Polyfunkčné objekty – logistické centrum

Hlavnou funkciou objektov je prechodné ubytovanie. Doplnkovou funkciou je prenajímateľný priestor s možnosťou využitia ako služby, obchod alebo iná doplnková funkcia k hlavnej funkcii ubytovania. Všetky tri polyfunkčné objekty sú identické.

Hlavné vstupy do objektov sa nachádzajú zo strany parkovísk z južnej strany objektu.

 

Jedná sa o  štvorpodlažnú stavbu s plochou strechou bez podpivničenia, na jednoduchom obdĺžnikovom pôdoryse 56,9*15,1m. Zo západnej strany je k objektu pristavané ľahké oceľové evakuačné schodisko.

Na 2 – 4 nadzemnom podlaží sú situované ubytovacie kapacity tvorené samostatnými ubytovacími bunkami s dvoma izbami a jedným hygienickým zariadením. Kapacita jednotlivých buniek je 4-5 samostatných lôžok. Na každom podlaží je situovaný blok kuchyniek s možnosťou prípravy jedla, práčovňa, miestnosti pre upratovanie.

Na 1. nadzemnom podlaží je umiestnený vstup do objektu, zázemie recepcie s technickým zariadením, ubytovacie bunky a samostatný multifunkčný priestor s možnosťou variabilného funkčného vybavenia, určený k prenájmu.

1.nadzemné podlažie 

Dispozíciu na tomto podlaží bude tvoriť vstupná hala (hlavný vstup do ubytovne) s recepciou, s jej zázemím, predsieňou a WC a schodiskový priestor s 2-ramenným schodiskom, ktoré bude vertikálne komunikačne navzájom spájať všetky podlažia ubytovne. Na podlaží sa nachádza tiež 12 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, blok kuchynky a práčovne so sociálnym zázemím, sklad čistého a sklad špinavého prádla, priestory pre správu a údržbu ubytovne, miestnosť upratovačky všetko prístupné zo spoločnej chodby a priestor s možnosťou umiestnenia samostatnej menšej doplnkovej prevádzky – služby, obchod.

 

2. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, šatňa pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

3. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, denná miestnosť pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

4. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad čistého prádla, NTL plynová kotolňa a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

V ubytovni je celkovo navrhnutých 57 ubytovacích buniek.

 

Projektové riešenie uvažuje s tým, že v každej ubytovacej bunke na 1.NP a 2.NP bude ubytovaných 5 osôb, na 3.NP a 4.NP vždy 4 osoby. Celkovo môže byť v ubytovni ubytovaných 255 osôb.

 

Rodinné domy Stupava – Zadná ul. – II.etapa

17 rodinných domov, každý s vlastnou záhradou a parkovaním pre 2 automobily v pokojnom  prostredí v slepej ulici  v novej obytnej zóne  Stupave.

www.viladomystupava.sk

Rodinné domy, každý so samostatným vchodom na vlastnom pozemku, parkovaním pre 2 autá a vlastnou záhradou sú integrované formou dvoch resp. troch  susediacich rodinných domov do jedného harmonického celku prirodzene zapadajúceho do prostredia v ľahko dostupnej lokalite s vysokou úrovňou bezpečnosti, komfortu a príjemným okolím.

Rodinný dom s orientáciou obývacích priestorov na slnečnú južnú stranu ako holodom alebo s možnosťou kompletného dokončenia v štandarde z tradičných kvalitných materiálov (pálená tehla, škridla) s podlahovým kúrením v celom obytnom priestore s vlastným plynovým kotlom a ohrevom TÚV, s oknami a dverami z moderných materiálov, akustickými oddeľovacími priečkami pre vysoký akustický komfort bývania, zateplením objektu v hrúbke 12/14 cm pre tepelnú pohodu v lete aj v zime, kompletnou elektroinštaláciou vrátane prípravy na vonkajšie záhradné spotrebiče, dláždenými prístupovými a parkovacími plochami, pripojením na všetky IS.

Stavebne aj akusticky sú celky vzájomne oddelené až po úroveň strechy, čím bytová jednotka okrem základnej úžitkovej plochy disponuje pod strechou veľkorysým úložným priestorom prístupným výlezom na chodbe na 1. poschodí, ako aj uzavretou komorou v priestore pod schodiskom.

Celková výmera podlahovej plochy rodinného domu bez terasy predstavuje 93,56 m2, podlahová plocha dláždenej terasy predstavuje 15,2m2, spolu  108,76 m2

Štandardy bytu − viladomu

Tradičné materiály v kvalitnom prevedení za korektné ceny

Rodinný dom bude v čase uzavretia Kúpnej zmluvy v prevedení HOLOBYT s možnosťou dokončenia štandardu s nasledujúcimi prvkami:

Základy domu:

 • založený na plošných základových pásoch z prostého betónu, šírky 500 mm
 • podkladový betón je hr. 150 mm, štrkopieskový násyp hr. 100 mm
 • izolácia proti zemnej vlhkosti z lepenky, lepená na podkladový betón s penetračným náterom

Nosný systém:

 • zvislé obvodové murivo nosné z tehál pálených PROFIBLOK brus hr. 300 mm,
 • vnútorné nosné murivo Profiblok Brus 240 mm
 • vnútorné murivo Profiblok Brus 115 a 175 mm

Stropy:

 • nad 1.NP monolitická železobetónová stropná doska hr. 160 mm
 • nad 2.NP drevená pomocná konštrukcia so zaveseným SDK podhľadom + tepelná izolácia ISOVER 2×100 mm

Strešná konštrukcia:

 • lepený väzníkový krov
 • strešná krytina TERRAN Danubia CS s poistnou hydroizoláciou

Schodisko:

 • monolitické železobetónové
 • ramená tvorené zalomenými doskami s vybetónovanými stupňami schodov

Povrchové úpravy vonkajších stien:

 • vonkajšie zateplenie polystyrén hr. 120 a 140 mm
 • fasáda silikónová, hr. 1,5 mm

Úprava povrchov interiérov:

 • vápenno-cementová omietka s bielym náterom

Výplne otvorov a parapety:

 • okná a dvere v obvodovej konštrukcii navrhnuté z KBE-70 (systém s uzatvorenými oceľovými profilmi, na dverách je použitý oceľový profil o hrúbke 3mm) s kovaním ROTO-NT
 • termoizolačné trojsklo bezfarebné
 • parapety vonkajšie hliníkové vo farbe okien, vnútorné plastové biele

Obklady a dlažba:

 • keramická dlažba a obklady nie sú predmetom prevedenia

Vykurovanie :

 • vykurovanie teplovodné podlahové z plastohliníku. v celej bytovej jednotke
 • vlastný plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom na ohrev TUV

Vodoinštalácia a zariaďovacie predmety:

 • rozvody teplej a studenej vody, izolované tepelnou izoláciou
 • osadené splachovacie nádržky pre závesné WC (GEBERIT)
 • stavba je napojená na verejný vodovod DN 32 cez spoločnú vodomernú šachtu, v ktorej je osadený vodomer pre dom samostatne.

Elektroinštalácia:

 • kompletný rozvod elektroinštalácie, vrátane vypínačov, zásuviek, domového rozvádzača, telefónu, TV rozvodu a bleskozvodu.
 • vedený pod omietkou resp. v podlahe. Zásobovanie RD je riešené pripojením na jestvujúcu prípojku podzemným káblom cez skriňu s ukončením v rozvádzači, ktorý je osadený v oplotení domu od ulice.
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre bytovú jednotku samostatne
 • elektrická prípojka na práčku, elektrický sporák a digestor
 • predpríprava trubkovaním pre pevnú telefónnu linku + 1ks zásuvka na telefón
 • predpríprava trubkovaním pre televíziu + 1x televízna zásuvka v obývacej izbe + príprava trubkovaním pre káblové zvody zo strechy
 • domový zvonček, zásuvka na terase

Kanalizácia:

 • z plastových kanalizačných rúr z PVC DN 160, uložené v drážkach v murive a pod podlahou
 • vyvedenie kanalizácie je riešené do obecnej kanalizačnej siete

Plynoinštalácia:

 • STL prípojky plynu DN 25 privedené na hranicu pozemkov jednotlivých domov
 • plynomery umiestnené v skrinkách

Ostatné:

 • Oplotenie pozemku pletivové – poplastovaná pozinkovaná oceľ, farba zelená tmavá
 • Povrchová úprava spevnených plôch (terasa, parkovanie): dlažba resp. tvárnice betónové sivé
 • Terénne práce v rozsahu vyrovnania nivelity pozemku do výšky 0,0 objektu -20 cm
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre každú jednotku samostatne
 • Poštové schránky
 • Centrálne stojisko pre odpadkové koše
 • Vyhradené spoločné parkovanie pre návštevy nad rámec vlastných parkovacích miest
 • Možnosť dodávky štandardu na kľúč za zvýhodnených  podmienok

Predmetom prevedenia  Rodinného domu nie sú podlahové krytiny, dlažby, vnútorné dvere, zárubne, obklady, sanita, svietidlá, kuchynská linka, zriaďovacie predmety a podobne.

Občianska vybavenosť mestečka Stupava je na vysokej úrovni. V meste sa nachádza materská škôlka, základná škola, umelecká základná škola, obchody, trh, reštaurácie, banky, lekáreň, zdravotné stredisko, pošta, športoviská, detské ihriská, pešia zóna, príjemné posedenia v prírodnom prostredí. Prostredie je spojením kvality bývania v krásnom prostredí s dostupnosťou služieb mesta, ktoré je na dosah. Na svoje si prídu milovníci prírody, turisti ( hrad Pajštún, rybníky, lesy, huby ), cyklistom sú k dispozícii cyklotrasy vedúce zo Stupavy nivou rieky Moravy až do Rakúska, do Karpát či do Bratislavy.

www.viladomystupava.sk

Rodinné domy Stupava – Zadná ul. – I.etapa

20 rodinných domov, každý s vlastnou záhradou a parkovaním pre 2 automobily v pokojnom  prostredí v slepej ulici  v novej obytnej zóne  Stupave.

BENEFITY

www.viladomystupava.sk

Rodinný dom, každý so samostatným vchodom na vlastnom pozemku, parkovaním pre 2 autá a vlastnou záhradou sú integrované formou dvoch resp. troch  susediacich radových rodinných domov do jedného harmonického celku prirodzene zapadajúceho do prostredia v ľahko dostupnej lokalite s vysokou úrovňou bezpečnosti, komfortu a príjemným okolím.

Rodinný dom s orientáciou obývacích priestorov na slnečnú južnú stranu ako holodom alebo s možnosťou kompletného dokončenia v štandarde z tradičných kvalitných materiálov (pálená tehla, škridla) s podlahovým kúrením v celom obytnom priestore s vlastným plynovým kotlom a ohrevom TÚV, s oknami a dverami z moderných materiálov, akustickými oddeľovacími priečkami pre vysoký akustický komfort bývania, zateplením objektu v hrúbke 12/14 cm pre tepelnú pohodu v lete aj v zime, kompletnou elektroinštaláciou vrátane prípravy na vonkajšie záhradné spotrebiče, dláždenými prístupovými a parkovacími plochami, pripojením na všetky IS.

Stavebne aj akusticky sú celky vzájomne oddelené až po úroveň strechy, čím bytová jednotka okrem základnej úžitkovej plochy disponuje pod strechou veľkorysým úložným priestorom prístupným výlezom na chodbe na 1. Poschodí, ako aj uzavretou komorou v priestore pod schodiskom.

Celková výmera podlahovej plochy rodinného domu bez terasy predstavuje 90,73 m2, podlahová plocha dláždenej terasy predstavuje 15,2m2, spolu  105,93 m2

Štandardy bytu − viladomu

Tradičné materiály v kvalitnom prevedení za korektné ceny

Rodinný dom bude v čase uzavretia Kúpnej zmluvy v prevedení HOLOBYT s možnosťou dokončenia štandardu s nasledujúcimi prvkami:

Základy domu:

 • založený na plošných základových pásoch z prostého betónu, šírky 500 mm
 • podkladový betón je hr. 150 mm, štrkopieskový násyp hr. 100 mm
 • izolácia proti zemnej vlhkosti z lepenky, lepená na podkladový betón s penetračným náterom

Nosný systém:

 • zvislé obvodové murivo nosné z tehál pálených PROFIBLOK brus hr. 300 mm,
 • vnútorné nosné murivo Profiblok Brus 240 mm
 • vnútorné murivo Profiblok Brus 115 a 175 mm

Stropy:

 • nad 1.NP monolitická železobetónová stropná doska hr. 160 mm
 • nad 2.NP, drevená pomocná konštrukcia so zaveseným SDK podhľadom + tepelná izolácia ISOVER 2×100 mm

Strešná konštrukcia:

 • lepený väzníkový krov
 • strešná krytina TERRAN Danubia CS s poistnou hydroizoláciou

Schodisko:

 • monolitické železobetónové
 • ramená tvorené zalomenými doskami s vybetónovanými stupňami schodov

Povrchové úpravy vonkajších stien:

 • vonkajšie zateplenie polystyrén hr. 120 a 140 mm
 • fasáda silikónová, hr. 1,5 mm

Úprava povrchov interiérov:

 • vápenno-cementová omietka s bielym náterom

Výplne otvorov a parapety:

 • okná a dvere v obvodovej konštrukcii navrhnuté z KBE-70 (systém s uzatvorenými oceľovými profilmi, na dverách je použitý oceľový profil o hrúbke 3mm) s kovaním ROTO-NT
 • termoizolačné trojsklo bezfarebné
 • parapety vonkajšie hliníkové vo farbe okien, vnútorné plastové biele
 • Príprava pre roletový systém, tepelne izolované vybratie pre zapustené roletové boxy na všetkých oknách + kabeláž

Obklady a dlažba:

 • keramická dlažba a obklady nie sú predmetom prevedenia

Vykurovanie :

 • vykurovanie teplovodné podlahové z plastohliníku. v celej bytovej jednotke
 • vlastný plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom na ohrev TUV

Vodoinštalácia a zariaďovacie predmety:

 • rozvody teplej a studenej vody, izolované tepelnou izoláciou
 • osadené splachovacie nádržky pre závesné WC (GEBERIT)
 • stavba je napojená na verejný vodovod DN 32 cez spoločnú vodomernú šachtu, v ktorej je osadený vodomer pre dom samostatne.

Elektroinštalácia:

 • kompletný rozvod elektroinštalácie, vrátane vypínačov, zásuviek, domového rozvádzača, telefónu, TV rozvodu a bleskozvodu.
 • vedený pod omietkou resp. v podlahe. Zásobovanie RD je riešené pripojením na jestvujúcu prípojku podzemným káblom cez skriňu s ukončením v rozvádzači, ktorý je osadený v oplotení domu od ulice.
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre bytovú jednotku samostatne
 • elektrická prípojka na práčku, elektrický sporák a digestor
 • predpríprava trubkovaním pre pevnú telefónnu linku + 1ks zásuvka na telefón
 • predpríprava trubkovaním pre televíziu + 1x televízna zásuvka v obývacej izbe + príprava trubkovaním pre káblové zvody zo strechy
 • domový zvonček, zásuvka na terase

Kanalizácia:

 • z plastových kanalizačných rúr z PVC DN 160, uložené v drážkach v murive a pod podlahou
 • vyvedenie kanalizácie je riešené do obecnej kanalizačnej siete

Plynoinštalácia:

 • STL prípojky plynu DN 25 privedené na hranicu pozemkov jednotlivých domov
 • plynomery umiestnené v skrinkách

Ostatné:

 • Oplotenie pozemku pletivové – poplastovaná pozinkovaná oceľ, farba zelená tmavá
 • Povrchová úprava spevnených plôch (terasa, parkovanie): dlažba resp. tvárnice betónové sivé
 • Terénne práce v rozsahu vyrovnania nivelity pozemku do výšky 0,0 objektu -20 cm
 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre každú jednotku samostatne
 • Poštové schránky
 • Centrálne stojisko pre odpadkové koše
 • Vyhradené spoločné parkovanie pre návštevy nad rámec vlastných parkovacích miest
 • Možnosť dodávky štandardu na kľúč za zvýhodnených  podmienok

Predmetom prevedenia  Rodinného domu nie sú podlahové krytiny, dlažby, vnútorné dvere, zárubne, obklady, sanita, svietidlá, kuchynská linka, zriaďovacie predmety a podobne.

Občianska vybavenosť mestečka Stupava je na vysokej úrovni. V meste sa nachádza materská škôlka, základná škola, umelecká základná škola, obchody, trh, reštaurácie, banky, lekáreň, zdravotné stredisko, pošta, športoviská, detské ihriská, pešia zóna, príjemné posedenia v prírodnom prostredí. Prostredie je spojením kvality bývania v krásnom prostredí s dostupnosťou služieb mesta, ktoré je na dosah. Na svoje si prídu milovníci prírody, turisti ( hrad Pajštún, rybníky, lesy, huby ), cyklistom sú k dispozícii cyklotrasy vedúce zo Stupavy nivou rieky Moravy až do Rakúska, do Karpát či do Bratislavy.

Výstavba zahájená

www.viladomystupava.sk

Radové dvojdomy, Stupava – Pod kopcami

7 radových rodinných domov spolu so 14 bytovými jednotkami, každý s vlastnou záhradou, parkovaním pre 2 automobily aj pre návštevu,  v príjemnom  prostredí v novej obytnej zóne  Stupave.

Na rezerváciu Vami vybraného bytu Vám bude stačiť 5000,- € z vlastných zdrojov, hypotéku začnete splácať až po kolaudácii.

Ponúkame vám moderné bývanie, určené nielen pre mladé rodiny. 4 izbový byt – mezonet vo vilovom dome ponúka komfort a kvalitu v moderne a prakticky riešené dvojpodlažných domoch integrovaných do harmonického celku 7 dvojdomov prirodzene zapadajúceho do pekného prostredia na úpätí Malých Karpát.

Stavby rodinných domov postavené z tradičných kvalitných materiálov ako aj kompletne nové inžinierske siete splnia Vaše nároky na moderné bývanie v pokojnom a príjemnom prostredí.

Atraktívny projekt na výbornom mieste

Za priaznivé ceny získavate v projekte Pod kopcami komfortné bývanie v novom rezidenčnom projekte s  ľahkou dopravnou dostupnosťou, pritom s možnosťami relaxu priamo na dosah ruky – jedinečná kombináciu pre naozaj kvalitné bývanie.

Kvalita bývania

Nielen stavba postavená z tradičných kvalitných materiálov, ale aj okolité prostredie a komplexná občianska vybavenosť v okolí sú základom skutočnej kvality bývania.

Mezonetové bytové jednotky, každá s vlstným parkovaním pre 2 autá, oplotenou záhradou sú integrované formou dvoch susediacich radových rodinných domov do jedného harmonického celku prirodzene zapadajúceho do prostredia. Stavebne aj akusticky sú celky vzájomne oddelené až po úroveň strechy. Každý 4-izbový dom má vlastný oplotený pozemok o výmere 206-275 m2.

Bytová jednotka je v ponuke ako holodom z tradičných kvalitných materiálov (pálená tehla, škridla) s podlahovým kúrením s vlastným plynovým kotlom a ohrevom TUV, s oknami s trojsklom, zateplením objektu, kompletnou elektroinštaláciou vrátane prípravy na vonkajšie záhradné spotrebiče, dláždenými prístupovými a parkovacími plochami, pripojením na všetky IS atď.

Projekt okrem moderného konceptu nadštandardných a prakticky riešených bytových jednotiek vo viladomoch spĺňa najvyššie nároky na moderné bývanie aj vďaka novovybudovaným prístupovým komunikáciám a kompletne novým inžinierskym sieťam (splašková a dažďová kanalizácia, plyn, elektrika, vodovod, optické telekomunikačné pripojenie, verejné osvetlenie)

Bytová jednotka bude v čase uzavretia Kúpnej zmluvy v prevedení HOLOBYT s nasledovným dispozičným riešením: Objekt pravidelného tvaru štvorca, dvojpodlažný, bez podpivničenia, s obytným plnohodnotným podkrovím (šikmina od 150 cm). Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany. Zo vstupnej haly je prístupný šatník s integrovaným kotlom a samostatné WC. Hlavná denná časť rodinného domu obývacia miestnosť s jedálňou sú navrhnuté v južnej časti s východom na terasu. Prízemie dopĺňa samostatná kuchyňa. Na poschodí sa nachádzajú tri veľké samostatné izby, chodba so šatníkom, veľká kúpeľňa a WC.

Občianska vybavenosť mesta Stupava je na vysokej úrovni. V meste sa nachádza materská škôlka, základná škola, umelecká základná škola, obchody, trh, reštaurácie, banky, lekáreň, zdravotné stredisko, pošta, športoviská (futbal, tenis, volejbal), detské ihriská, pešia zóna, príjemné posedenia v prírodnom prostredí.

 

Životné prostredie

Prostredie je spojením kvality bývania v krásnom prostredí s dostupnosťou služieb mesta, ktoré je na dosah. Na svoje si prídu milovníci prírody, turisti, cyklistom sú k dispozícii cyklotrasy vedúce zo Stupavy nivou rieky Moravy až do Rakúska, do Karpát či do Bratislavy, bezprostredná blízkosť lesov ponúka celoročne množstvo možností výletov do okolia.

 

Doprava

Tichá, obľúbená a výborná lokalita s dobre zabezpečeným komunikačným prepojením približne 15 km od centra Bratislavy, a to prostredníctvom diaľnice D4/D2 a štátnych ciest cez Záhorskú Bystricu alebo Devínsku Novú Ves. Aj preto má Stupava oproti iným lokalitám jedinečnú  pozíciu.

 

Financovanie

Na rezerváciu Vami vybraného bytu Vám bude stačiť 5000,- €, zvyšná časť kúpnej ceny nehnuteľnosti bude uhradená po kolaudácii.

 

Ukončenie stavby:
3/2017

Príprava územia – Slovenský Grob, ul. Orechová

Projekt rieši výkup územia, prípravu podkladov pre územie, geodetickú identifikáciu a usporiadanie, inžiniersku činnosť, vyjadrenia dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu a inžinierske siete pre individuálnu výstavbu rodinných domov v území definovanom vlastníckymi hranicami nasledujúcich nehnuteľností nachádzajúcich sa na Orechovej ulici v obci: Slovenský Grob, okres: Pezinok, katastrálne územie: Slovenský Grob o celkovej výmere 15524 m2.

Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

 • Dopravné komunikácie funkčnej triedy D1 MOU 6,5/40 – dĺžka 312,5 m
 • Chodník šírky 1,50m  dĺžky 315,00m
 • Chodník pre peších šírky 2,00m dĺžky 287,35 m v skladbe

zámková dlažba – 60 mm
lôžko (piesok alebo malta) – 40 mm
cementobetón CB – 100 mm
štrkodrvina ŠD – 150 mm
________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.

VILADOMY na Vyhliadke – 2.etapa

Exkluzívne radové rodinné dom s vlastnou záhradou vo výnimočnom prostredí pri lese v Stupave v novej lokalite na ulici Na vyhliadke.

Mezonetové bytové jednotky, každá so samostatným vchodom na vlastnom pozemku, parkovaním pre 2 autá a vlastnou záhradou sú integrované formou dvoch resp. troch susediacich radových rodinných domov do jedného harmonického celku prirodzene zapadajúceho do prostredia vo vyhľadávanej lokalite s vysokou úrovňou bezpečnosti a komfortu, krásnym výhľadom a nádherným okolím.

Radový dom s orientáciou obývacích priestorov na slnečnú južnú stranu ako holodom alebo s možnosťou kompletného dokončenia v štandarde z tradičných kvalitných materiálov (pálená tehla, škridla) s podlahovým kúrením v celom obytnom priestore s vlastným plynovým kotlom a ohrevom TÚV, s oknami a dverami z moderných kompozitných materiálov, akustickými oddeľovacími priečkami pre vysoký akustický komfort bývania, zateplením objektu v hrúbke 12 cm pre tepelnú pohodu v lete aj v zime, kompletnou elektroinštaláciou vrátane prípravy na vonkajšie záhradné spotrebiče, dláždenými prístupovými a parkovacími plochami, pripojením na všetky IS.

Stavebne aj akusticky sú celky vzájomne oddelené až po úroveň strechy, čím bytová jednotka okrem základnej úžitkovej plochy disponuje pod strechou veľkorysým úložným priestorom prístupným výlezom na chodbe na 1. Poschodí, ako aj uzavretou komorou v priestore pod schodiskom.

Celková výmera podlahovej plochy rodinného domu bez terasy predstavuje 98,42 m2, podlahová plocha dláždenej terasy predstavuje 15m2, spolu  113,42 m2

Základná špecifikácia zabudovaných materiálov predmetov:

 • Obvodové murivo nosné z tehál pálených KMB PROFIBLOK hr. 300 mm,
 • Priečky KM Beta profiblok 115mm
 • Deliace nosné murivo akustické tehly HELUZ AKU30/33,3
 • Zateplenie polystyrén 10cm
 • povrchová úprava stien a stropov – vápennocementová omietka s bielou maľbou
 • okná z kompozitného materiálu FIBERGLASS série FIBER300 s kovaním Siegenia (farba antracitová v RAL 7016)s izolačným dvojsklom (Float4 – 16Arg – 4Low-E Ug=1,0 W/m2.K)
 • vnútorné parapety – plastové biele
 • vstupné dvere z kompozitného materiálu (AL výplň 24mm)- exteriérové, vrátane kovania Siegenia (farba antracitová v RAL 7016))
 • keramická dlažba a obklady nie sú predmetom dodávky
 • parapety vonkajšie hliníkové ,vnútorné plastové biele
 • strešná krytina KM Beta Elegant čierna s poistnou hydroizoláciou KM BETA TYVEK Solid

Vykurovanie :

 • vykurovanie teplovodné podlahové v celom objekte
 • každý byt s vlastným plynovým kondenzačným kotlom zn. JUNKERS so zásobníkom na ohrev TUV 120L resp. porovnateľný ekvivalent

Ostatné:

 • meranie spotreby elektrickej energie, plynomer, vodomer pre každú jednotku samostatne
 • rozvody elektrickej energie v zmysle platných noriem STN, bleskozvody
 • elektrická prípojka na práčku, elektrický sporák a digestor
 • predpríprava trubkovaním pre pevnú telefónnu linku + 1ks zásuvka na telefón
 • predpríprava trubkovaním pre televíziu + 1x televízna zásuvka v obývacej izbe + príprava trubkovaním pre káblové zvody zo strechy
 • domový zvonček
 • Oplotenie pozemku pletivové – poplastovaná pozinkovaná oceľ, farba zelená tmavá
 • Povrchová úprava spevnených plôch (terasa, parkovanie): dlažba resp. tvárnice betónové sivé
 • Terénne práce v rozsahu vyrovnania nivelity pozemku do výšky 0,00 objektu -20 cm

Občianska vybavenosť mestečka Stupava je na vysokej úrovni. V meste sa nachádza materská škôlka, základná škola, umelecká základná škola, obchody, trh, reštaurácie, banky, lekáreň, zdravotné stredisko, pošta, športoviská, detské ihriská, pešia zóna, príjemné posedenia v prírodnom prostredí. Prostredie je spojením kvality bývania v krásnom prostredí s dostupnosťou služieb mesta, ktoré je na dosah. Na svoje si prídu milovníci prírody, turisti ( hrad Pajštún, rybníky, lesy, huby ), cyklistom sú k dispozícii cyklotrasy vedúce zo Stupavy nivou rieky Moravy až do Rakúska, do Karpát či do Bratislavy.