Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  rekonštrukciu a vybudovanie časti infraštruktúry (miestnej cestnej komunikácia funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 (STN 736110) východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 7,5/40 (STN 736110) – 187,43m

Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 439,43m
 • chodník šírky 1,75m a dĺžky 439 m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100 mm
 • štrkodrvina ŠD 150 mm

_________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Parkovacie odstavné plochy

STL Plynovod s prípojkami

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch

 • STL plynovody PE 100, SDR 17,6, D90x5,2 mm
 • D 90 – dĺžka 460,3 m
 • Plynové prípojky  PE D32, SDR 11 – 35 ks
 • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC

Verejné osvetlenie

Projekt rieši káblové rozvody, stožiare a výložníky verejného osvetlenia pre novú obytnú zónu mesta Stupava na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

 • Dĺžka vedenia 615m
 • Osvetľovacie telesá MALAGA
 • 16 ks stožiarov v = 5 m

Verejný vodovod

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody pre obytnú zónu v novej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch. 

Verejný vodovod s prípojkami, ktorý pozostáva:

 • Vodovodné potrubie HDPE110x6,6 –  v dĺžke 410 m
 • Prípojky HDPE 40×2,4 – v dĺžke 58 m
 • Prípojky HDPE 32×2 – v dĺžke 126 m
 • Podzemný požiarny hydrant DN80 – 4 ks
 • Nadzemný požiarny hydrant – 1 ks

Dažďová verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami – dĺžka 252m

 • Vsakovacie studne hlboké 5 m8ks pod komunikáciou.
 • Uličné vpuste v komunikácii 10 kusov
 • Kanalizačné šachty– 6 ks

Splašková verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny v novej exkluzívnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch. 

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • PVC DN 300 v dĺžke 517,08m gravitačná časť,
 • Výtlačné potrubie 36 x 3,8 – 113,7m + 2x čerpadlo Grundfos
 • prípojky DN 150, 28ks PVC DN 160
 • 16 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.

STL Plynovod s prípojkami

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch

 • STL plynovody D 90, D 63
 • D 90 – 225 m, D 63 –   89 m
 • STL pripojovacie plynovody  D 32  –   187 m (23 ks)
 • podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC

Verejné osvetlenie

Projekt rieši káblové rozvody, stožiare a výložníky verejného osvetlenia pre novú obytnú zónu mesta Stupava na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

 • 12 ks stožiarov ELV výška 6 m,
 • osvetľovacie telesá MALAGA
 • Dĺžka vedenia 280m

Verejný vodovod

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody pre obytnú zónu vo vyhľadávanej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Verejný vodovod s prípojkami, ktorý pozostáva:

 • HDPE DN 110×6,6 v dĺžke 313,5m
 • prípojky DN 32 – verejná časť v dĺžke 57,0m
 • 2ks + 2ks podzemných hydrantov DN80
 • 1ks nadzemný hydrant DN80