Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

 • Dopravné komunikácie funkčnej triedy D1 MOU 6,5/40 – dĺžka 312,5 m
 • Chodník šírky 1,50m  dĺžky 315,00m
 • Chodník pre peších šírky 2,00m dĺžky 287,35 m v skladbe

zámková dlažba – 60 mm
lôžko (piesok alebo malta) – 40 mm
cementobetón CB – 100 mm
štrkodrvina ŠD – 150 mm
________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.

STL Plynovod s prípojkami

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

STL Plynovod s prípojkami

 • STL plynovod PE D 90×8,2 dĺžka – 301,97 m
 • STL plynovod PE D 50×4,6 dĺžka – 110,83 m
 • Plynové prípojky   STL PP PE D 32×2,9 dĺžka – 144,69 m – 29 ks
 • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC

Verejné osvetlenie

Projekt rieši káblové rozvody, stožiare a výložníky verejného osvetlenia pre novú obytnú zónu mesta v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

 • Dĺžka vedenia 484
 • Osvetľovacie telesá MALAGA
 • 15 ks stožiarov v = 5 m

Verejný vodovod

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody novej obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch. 

Verejný vodovod s prípojkami pozostáva:

 • Vodovodné potrubie HDPE110x6,6 –  v dĺžke 305,32 m
 • Prípojky HDPE 40×2,4 – v dĺžke 58 m
 • Prípojky HDPE 32×2 – v dĺžke 126 m      prípojky
 • Podzemný požiarny hydrant DN80 – 3 ks
 • Nadzemný požiarny hydrant – 1 ks

Dažďová verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami

 • DN 300 v dĺžke 252m
 • Uličné vpuste v komunikácii 4 kusy
 • Revízne Kanalizačné šachty – 4 ks
 • Vsakovacie studne hlboké 5 m 4ks pod komunikáciou.

Splašková verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • PVC DN 300 v dĺžke 428,0m
 • prípojky DN 160, 20ks – verejná časť
 • 13 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.

Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
  • kategória MO 8,5/40 – 101m
  • kategória MO 7,5/40 – 182m
  • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 101m
 • chodník šírky 1,75m a komunikácie šírky 7,50m a dĺžky 280,00m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100 mm
 • štrkodrvina ŠD 150 mm

_________________________________________________

Spolu:  350 mm

 • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.

Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  rekonštrukciu a vybudovanie časti infraštruktúry (miestnej cestnej komunikácia funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 (STN 736110) východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 7,5/40 (STN 736110) – 187,43m

Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 439,43m
 • chodník šírky 1,75m a dĺžky 439 m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100 mm
 • štrkodrvina ŠD 150 mm

_________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Parkovacie odstavné plochy

STL Plynovod s prípojkami

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch

 • STL plynovody PE 100, SDR 17,6, D90x5,2 mm
 • D 90 – dĺžka 460,3 m
 • Plynové prípojky  PE D32, SDR 11 – 35 ks
 • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC