Verejný vodovod

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody pre obytnú zónu v novej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch. 

Verejný vodovod s prípojkami, ktorý pozostáva:

 • Vodovodné potrubie HDPE110x6,6 –  v dĺžke 410 m
 • Prípojky HDPE 40×2,4 – v dĺžke 58 m
 • Prípojky HDPE 32×2 – v dĺžke 126 m
 • Podzemný požiarny hydrant DN80 – 4 ks
 • Nadzemný požiarny hydrant – 1 ks

Dažďová verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami – dĺžka 252m

 • Vsakovacie studne hlboké 5 m8ks pod komunikáciou.
 • Uličné vpuste v komunikácii 10 kusov
 • Kanalizačné šachty– 6 ks

Splašková verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny v novej exkluzívnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch. 

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • PVC DN 300 v dĺžke 517,08m gravitačná časť,
 • Výtlačné potrubie 36 x 3,8 – 113,7m + 2x čerpadlo Grundfos
 • prípojky DN 150, 28ks PVC DN 160
 • 16 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.

STL Plynovod s prípojkami

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch

 • STL plynovody D 90, D 63
 • D 90 – 225 m, D 63 –   89 m
 • STL pripojovacie plynovody  D 32  –   187 m (23 ks)
 • podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC

Verejné osvetlenie

Projekt rieši káblové rozvody, stožiare a výložníky verejného osvetlenia pre novú obytnú zónu mesta Stupava na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

 • 12 ks stožiarov ELV výška 6 m,
 • osvetľovacie telesá MALAGA
 • Dĺžka vedenia 280m

Verejný vodovod

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody pre obytnú zónu vo vyhľadávanej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Verejný vodovod s prípojkami, ktorý pozostáva:

 • HDPE DN 110×6,6 v dĺžke 313,5m
 • prípojky DN 32 – verejná časť v dĺžke 57,0m
 • 2ks + 2ks podzemných hydrantov DN80
 • 1ks nadzemný hydrant DN80

Splašková verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej a exkluzívnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • DN 300 v dĺžke 196,0m
 • prípojky DN 150, 10ks – verejná časť, v dĺžke 49,0m
 • kanalizačné šachty– 16 ks
 • 6 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie

Dažďová verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami – dĺžka 349m

 • DN 300 v dĺžke 349m
 • Uličné vpuste v komunikácii 5 kusov
 • kanalizačné šachty – 2 ks