Logistické a konsignačné centrum Zohor

  • príprava územia pre realizáciu logistického parku vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
  • zámer: logistický park
  • partner: dcérska spoločnosť LOGISPOINT, s.r.o. v spolupráci s medzinárodnými partnermi

Prehľad jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

SO 02 Dopravné riešenie napojenia na cestu č.1105

SO 03 Vrátnica hlavná

SO 04 Vrátnica pre halu 08

SO 05 Hala 3

SO 07 Hala 5

SO 09 Hala 7

SO 10 Objekt A (administratíva + ubytovanie)

SO 11 Objekt B (stravovanie + ubytovanie)

SO 12 Objekt C (služby + ubytovanie)

SO 14 Prípojka slaboprúdu SLP

SO 15 Prípojka VN

SO 16 Prípojka plynu vrátane regulačnej stanice

SO 17 Prípojka vody

SO 18 Areálové rozvody

SO 19 Napojenie ČOV a dažďovej kanalizácie do recipientu

SO 20 Hala 8